fbpx

Bài giảng

In Person Worship, October 3, 2021

Links to pdf documents for bulletin & sermon:
Amharic   Arabic   Chinese   Tiếng Anh   Farsi-Dari   French   Korean   Spanish   Portuguese   Urdu   Uyghur  

Do not worry. Your heavenly Father cares for you.

1.  Do not Worry about Anything (Matthew 6:25-31, 34)

2.  Know that Your Heavenly Father Cares for You (Matthew 6:32)

3.  Seek the Kingdom of God and His Righteousness (Matthew 6:33)

In Person Worship, September 19, 2021

Links to pdf documents for bulletin & sermon:

Amharic   Arabic   Chinese   Tiếng Anh   Farsi-Dari   French   Korean   Spanish   Portuguese   Urdu   Uyghur

Conflict in all of Life

1.  Sin Breaks Relationships (Genesis 3:1)

2.  Who is Responsible? (Genesis 3:12-13)

3.  Conflict in all of Life (Genesis 3:14-15)

In Person Worship, September 12, 2021

Links to pdf documents for bulletin & sermon:

Amharic   Arabic   Chinese   Tiếng Anh   Farsi   French   Korean   Spanish   Portuguese   Urdu   Uyghur

God Invented Marriage

1.    God’s good creation (Genesis 1:20-25)

2.  God invents marriage (Genesis 2:18-22)

3.  Becoming one flesh (Genesis 2:23-24)

In Person Worship, September 5, 2021

Links to pdf documents for bulletin & sermon:

Amharic     Arabic     Chinese     Tiếng Anh     Farsi     French     Korean     Spanish     Portuguese     Urdu     Uyghur

Creation, Fall, Redemption, Restoration

1.    Chapter 1: Creation

2.  Chapter 2: Fall

3.  Chapter 3: Redemption

4.  Chapter 4: Restoration

In Person Worship, April 4, 2021

Links to pdf documents for bulletin & sermon:

Amharic   Arabic   Chinese   Tiếng Anh   French   Spanish   Urdu   Uyghur

Văn bản & Dàn bài Bài giảng
John 19: 28-30, 19: 41-20: 1, John 20: 19-22

1.    It is Finished: John 19:28–30

2.   The Empty Tomb: John 19:41-20:1

3.   Your Resurrected Savior is Sending You: John 20:19–22

In Person Worship, March 28, 2021

Links to pdf documents for bulletin & sermon:

Amharic   Arabic   Chinese   Tiếng Anh   French   Spanish   Urdu

Văn bản & Dàn bài Bài giảng
Ephesians 4:1-8

1.    The Christian Walk: Ephesians 4:1-3

2.   Foundations of our Unity: Ephesians 4:4-6

3.   Gifts of our Unity: Ephesians 4:7-8

In Person Worship, Feb 28, 2021

Links to pdf documents for bulletin & sermon:

Amharic   Arabic   Chinese   Tiếng Anh   French   Spanish   Urdu   Uyghur

Văn bản & Dàn bài Bài giảng
Ephesians 3: 14-21

1.    Your Father Wants to Bless You

2.    How the Father Blesses the Church

3.    Why we Pray

Worship on Zoom, Jan 31, 2021

Links to pdf documents for worship:

Bulletin    Sermon in Urdu   Sermon in French  

Sermon in Spanish   Sermon in Amharic   Sermon in Arabic

Văn bản & Dàn bài Bài giảng
1 Corinthians 3:5–17

1.    Only God Gives the Growth

2.    One Foundation

3.    Y’all Are God’s Temple

Mục sư Chris Sicks: Trả lời, Vui mừng, Tiếp cận

Mục sư Chris Sicks đã giảng một bài giảng có tiêu đề “Đáp ứng, vui mừng, vươn tới” trên Rô-ma 15: 5-7 tại Nhà thờ Trưởng lão Alexandria (APC) vào ngày 2 tháng 2 năm 2020. Khi bắt đầu thông điệp, Mục sư Tom Holliday thông báo rằng Học bổng Một Tiếng nói sẽ là một nhà máy nhà thờ của APC.

Văn bản & Dàn bài Bài giảng

Rô-ma 15: 5-7

Cầu xin Đức Chúa Trời chịu đựng và khích lệ ban cho anh chị em sống hòa thuận với nhau, phù hợp với Chúa Giê Su Ky Tô, 6 để anh em có thể cùng một tiếng nói vinh danh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. 7 Vậy, hãy tiếp đón nhau như Đấng Christ đã đón tiếp anh em, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Đề cương

  1. We each Respond to the voice of Christ our Shepherd
  2. We Rejoice with one voice as we worship Jesus our Savior
  3. We Reach out to our neighbors with the good news

VI