fbpx

اعتقادنامه رسول

این یکی از قدیمی‌ترین خلاصه‌هایی است که مسیحیان به آن اعتقاد دارند. مؤمنان در سراسر جهان بر این حقایق اساسی توافق دارند.

من به خدا، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین ایمان دارم. من به عیسی مسیح، پسر یگانه او، خداوند ما، که توسط روح القدس آبستن شد و از مریم باکره متولد شد، ایمان دارم. او در زمان پونتیوس پیلاطس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و به خاک سپرده شد. او به مردگان فرود آمد. روز سوم او دوباره از مردگان برخاست. او به آسمان عروج کرد و در دست راست خدای پدر قادر متعال نشسته است. از آنجا او برای قضاوت زنده ها و مردگان خواهد آمد. من به روح القدس، کلیسای جهانی مقدس، اجتماع قدیسان، آمرزش گناهان، رستاخیز بدن و زندگی جاودانی ایمان دارم. آمین

FA