fbpx

Đưa cho

Khi sứ đồ Phao-lô xây dựng các nhà thờ xung quanh Địa Trung Hải, ông phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của các cá nhân và nhà thờ có chung tầm nhìn về Đại Ủy ban: “khiến mọi người thuộc mọi dân tộc trở thành môn đồ” (các nhóm người).

We invite you to partner with us, to contribute your money, wisdom, and prayers to accomplishing this vision.

It will take several years before the members of OVF can support the church with their tithes. We need you to help lay the foundation of this new community of believers. Would you consider being a monthly supporter, or making a generous one-time gift?

VI