Bài giảng

In Person Worship, April 4, 2021

Links to pdf documents for bulletin & sermon:

Amharic   Arabic   Chinese   Tiếng Anh   French   Spanish   Urdu   Uyghur

Văn bản & Dàn bài Bài giảng
John 19: 28-30, 19: 41-20: 1, John 20: 19-22

1.    It is Finished: John 19:28–30

2.   The Empty Tomb: John 19:41-20:1

3.   Your Resurrected Savior is Sending You: John 20:19–22

In Person Worship, March 28, 2021

Links to pdf documents for bulletin & sermon:

Amharic   Arabic   Chinese   Tiếng Anh   French   Spanish   Urdu

Văn bản & Dàn bài Bài giảng
Matthew 21:1-11

1.    The Christian Walk: Matthew 21:1-3

2.   Foundations of our Unity: Matthew 21:4-6

3.   Gifts of our Unity: Matthew 21:7-8

In Person Worship, Feb 28, 2021

Links to pdf documents for bulletin & sermon:

Amharic   Arabic   Chinese   Tiếng Anh   French   Spanish   Urdu   Uyghur

Văn bản & Dàn bài Bài giảng
Ephesians 3: 14-21

1.    Your Father Wants to Bless You

2.    How the Father Blesses the Church

3.    Why we Pray

Worship on Zoom, Jan 31, 2021

Links to pdf documents for worship:

Bulletin    Sermon in Urdu   Sermon in French  

Sermon in Spanish   Sermon in Amharic   Sermon in Arabic

Văn bản & Dàn bài Bài giảng
1 Corinthians 3:5–17

1.    Only God Gives the Growth

2.    One Foundation

3.    Y’all Are God’s Temple

Mục sư Chris Sicks: Trả lời, Vui mừng, Tiếp cận

Mục sư Chris Sicks đã giảng một bài giảng có tiêu đề “Đáp ứng, vui mừng, vươn tới” trên Rô-ma 15: 5-7 tại Nhà thờ Trưởng lão Alexandria (APC) vào ngày 2 tháng 2 năm 2020. Khi bắt đầu thông điệp, Mục sư Tom Holliday thông báo rằng Học bổng Một Tiếng nói sẽ là một nhà máy nhà thờ của APC.

Văn bản & Dàn bài Bài giảng

Rô-ma 15: 5-7

Cầu xin Đức Chúa Trời chịu đựng và khích lệ ban cho anh chị em sống hòa thuận với nhau, phù hợp với Chúa Giê Su Ky Tô, 6 để anh em có thể cùng một tiếng nói vinh danh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. 7 Vậy, hãy tiếp đón nhau như Đấng Christ đã đón tiếp anh em, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Đề cương

  1. We each Respond to the voice of Christ our Shepherd
  2. We Rejoice with one voice as we worship Jesus our Savior
  3. We Reach out to our neighbors with the good news

vi